Overførsel / udbetaling af den 5. ferieuge

Vi nærmer os den første ferieafholdelsesperiodes afslutning, hvor mange skal tage stilling til, hvad der skal ske med ikke afholdt ferie, som stammer fra den 5. ferieuge.

Ændringer fra den gamle ferielov

Reglerne for overførsel-/udbetaling af ikke afholdte feriedage er næsten identiske med reglerne i den gamle ferielov.

Der er sket følgende ændringer fra gammel til ny ferielov:

5. ferieuge

I den gamle ferielov var det muligt at aftale udbetaling eller overførsel af den 5. ferieuge til ny afholdelsesperiode, men det var ikke en ret.

I den nye ferielov, vil medarbejderen automatisk få udbetalt den 5. ferieuge, hvis der ikke er indgået aftale om overførsel. Undtaget herfor er deltidsansatte eller medarbejdere, der ikke har været ansat i hele afholdelsesperioden.

Feriehindring

I den gamle ferielov kunne medarbejderen få udbetalt hele den del af ferien, som ikke kunne afholdes pga. sygdom, barselsorlov, aftjening af værnepligt og lign.

I den nye ferielov kan medarbejderen kun få udbetalt overskydende feriedage, hvis medarbejderen 2 år i træk har været feriehindret pga. sygdom eller barselsorlov. I det første år medarbejderen har været feriehindret, vil medarbejderen automatisk få sine ikke afholdte feriedage overført til ny afholdelsesperiode.

Den fulde liste om årsager til feriehindring, finder du her.

Bemærk, at travlhed på jobbet heller ikke er en feriehindring i den nye ferielov 🙂 

Gældende regler for overførsel/udbetaling

Medarbejderen skal som hovedregel afholde alle 5 ugers ferie i afholdelsesperioden, der i den nye ferielov er på 16. måneder. Afholdelsesperioden er fra ferieårets begyndelse i september til og med december måned i det efterfølgende år.

For at undgå at miste feriedage, skal medarbejderen som minimum afholde 4 ugers ferie i hver afholdelsesperiode, idet ferieloven kun rummer mulighed for at udbetale/overføre den 5. ferieuge.

I de 4 ugers ferie (beskyttet ferie) medregnes ikke afholdelse af ferie, der grundet feriehindring fra forrige afholdelsesperiode er overført til indeværende afholdelsesperiode.

Kravet om afholdelse af minimum 4 ugers ferie kan ikke fraviges.

Aftale om overførsel af den 5. ferieuge

Medarbejderen og arbejdsgiveren skal inden den 31. december (ferieafholdelsesperiodens udløb), indgå en skriftlig aftale om overførsel af den 5. ferieuge. Der er ingen formkrav til aftalen. En SMS, e-mail eller godkendelse i en digital løsning, betragtes derfor som en gyldig aftale.

Når medarbejderen har fået overført ferie til ny afholdelsesperiode, skal den overførte ferie afholdes før afholdelsen af ny optjent ferie.

Det er en forudsætning for overførsel af ferie, at medarbejderen ikke er omfattet af en overenskomst, der afskærer muligheden for ferieoverførsel.

En arbejdsgiver skal senest den 31. december meddele FerieKonto eller den, der skal udbetale feriebetalingen, at ferien overføres. 

Udbetaling af den 5. ferieuge

Hvis medarbejderen har været ansat hos nuværende arbejdsgiver på fuld tid (37 timer pr. uge), og ikke har indgået en aftale om overførsel af den 5. ferieuge, vil medarbejderen automatisk få udbetalt ikke afholdt ferie udover 4 uger. Udbetaling skal ske senest den 31. marts.

Har medarbejderen i ferieafholdelsesperioden ikke været ansat hos samme arbejdsgiver og/eller har været ansat på deltid (under 37 timer), kan medarbejderen kun få udbetalt ikke afholdte feriedage udover 4 uger, hvis medarbejderen overfor arbejdsgiveren kan erklære, at

  • medarbejderen i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret.
  • ikke afholdte feriedage vedrører optjent ferie udover 4 uger

Har medarbejderen ikke været ansat hos samme arbejdsgiver på fuld tid i hele ferieafholdelsesperioden, er det vigtigt, at medarbejderen får afleveret erklæringen til arbejdsgiveren senest den 31. december.

Overholder medarbejderen ikke den frist, vil medarbejderen miste sine feriedage, da arbejdsgiveren skal indbetale feriepengene til Arbejdsmarkeds feriefond eller en privat feriefond.

Hvis arbejdsgiveren ikke har udstukket retningslinjer for, hvordan en erklæring skal udformes, kan medarbejderen her downloade en tekst, som kan kopieres ind i en mail, som sendes til arbejdsgiveren. 

Opbevaring af erklæringer

Hvis du ikke har indgået en aftale om overførsel af ferie til jeres deltidsansatte eller medarbejdere, der ikke har været ansat i hele ferieafholdelsesperioden, må der kun udbetales overskydende feriedage, hvis medarbejderen har afleveret en erklæring, jvf. ovenstående.

Erklæringen fra medarbejderen skal gemmes i 5 år, jf. bogføringslovens bestemmelser om opbevaring af regnskabsmateriale.

 

Webinar

Payday har i samarbejde med advokat Mette Klingsten afholdt et webinar om om ferielovens bestemmelser i forbindelse med overførsel/udbetaling af den 5. ferieuge. På webinaret kommer vi også ind på den digitale løsning til håndtering af ferieoverførsler/-udbetalinger.

Genhør webinaret her. 

Spørgsmål og svar fra webinaret kan downloades her.

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App