Ny barselslov

Som bekendt har vi fået en ny barselslov der træder i kraft den 1. juli 2022, men som først har effekt for forældre, der føder den 2. august eller senere.

En stor del af den nye lov omhandler forældre, der ikke er i beskæftigelse, selvstændige erhvervsdrivende, forældre der ikke bor sammen med barnet, overdragelse af orlov til sociale forældre samt andre forhold, der for nuværende ikke er relevante i et almindeligt beskæftigelsesforhold. 

I denne informationsskrivelse har vi udeladt ændringer, der ikke er gældende i et ansættelsesforhold, eller som træder i kraft på et senere tidspunkt, som f.eks. overdragelse af orlov til sociale forældre.

Forskelle i retten til orlov

Gamle bestemmelser

Nye bestemmelser

 

UÆNDRET
  • 4 ugers orlov før terminsdatoen øremærket til den fødende forælder
  • 2 ugers øremærket barselsorlov, som den fødende forælder har pligt til at afholde
  • 4 ugers orlov før terminsdatoen øremærket til den fødende forælder
  • 2 ugers øremærket barselsorlov, som den fødende forælder har pligt til at afholde
MINDRE ÆNDRING
  • 2 ugers orlov til afholdelse indenfor de første 14 uger øremærket til den ‘ikke fødende forælder’
  • 2 ugers orlov til afholdelse indenfor de første 10 uger øremærket til den ‘ikke fødende forælder’
VÆSENTLIGE ÆNDRINGER
  • 12 ugers yderligere barselsorlov øremærket til den fødende forælder                                                                                  
  • 32 ugers fællesorlov som frit kan fordeles mellem forældrene. Heraf mulighed for at udskyde op til 13 uger indtil barnet fylder 9 år
  • 18 ugers orlov, hvoraf 9 uger er øremærket til hver af forældrene. De 18 uger skal være afholdt inden barnet er 1 år
  • 26 ugers fællesorlov. (13 uger til hver af forældrene, men med mulighed for at overdrage orloven til den anden forælder). 8 uger af fællesorloven skal afholdes i barnets uge 3-8 af én af forældrene. Af de resterende 18 uger har hver af forældrene ret til at udskyde op til 5 uger til afholdelse inden barnet fylder 9 år.

Varslingsfrister til arbejdsgiveren

Den fødende forælder

Ikke fødende forælder

 
FØR FØDSLEN

Senest 3 måneder før forventet fødsel, skal arbejdsgiveren underrettes om terminsdatoen og om hvorvidt, der vil gøres brug af retten til orlov før fødslen samt længden haraf.

Senest 4 uger før forventet fødsel, skal arbejdsgiveren underrettes, hvis medarbejderen overdrager en del af barselsorloven (uge 3-10), samt om der i stedet afholdes yderligere fravær.

Senest 4 uger før forventet fødsel, skal arbejdsgiveren underrettes, hvis medarbejderen vil gøre brug af sin ret til at afholde 2 ugers øremærket orlov indenfor de første 10 uger efter fødslen. Medarbejderen skal endvidere underrette arbejdsgiveren, om der afholdes yderligere fravær indenfor de første 10 uger.

EFTER FØDSLEN

Senest 6 uger efter fødslen skal medarbejderen underrette arbejdsgiveren om hvornår medarbejderen vil genoptage arbejdet. Herunder om hun vil udnytte sin ret til yderligere fravær.

Senest 6 uger efter fødslen skal medarbejderen underrette arbejdsgiveren om, hvorvidt vedkommende vil udnytte sin ret til orlov, herunder om vedkommende har fået overdraget orlov fra den fødende forælder samt tidspunktet for orlovens begyndelse og længden heraf.

UDSKUDT ORLOV

Afholdelse af udskudt orlov skal varsles senest 8 uger før fraværets begyndelse samt længden heraf.

Lønvilkår

Barselsloven regulerer ikke medarbejderens ret til løn under fravær relateret til graviditets og fødsel.

Retten til løn er reguleret af overenskomstmæssige og/eller individuelle aftaler i de enkelte virksomheder samt i funktionærloven.

Lovgivningsmæssige vilkår:

I henhold til funktionærloven har den fødende forælder ret til halv løn under afholdelse af graviditetsorlov samt halv løn i yderligere 14 uger, som var barselsorlovens længde i den gamle barselslov.

Funktionærloven er ikke blevet ændret, hvorfor den fødende forælder fortsat har ret til halv løn i de første 14 uger efter fødslen, selvom barselsorlovens længde er reduceret til 10 uger i den nye barselslov.

Den ‘ikke fødende forælder’ (far/medmor) samt medarbejdere, der ikke er omfattet af funktionærloven, har udelukkende ret til barselsdagpenge for alt fravær i forbindelse med en fødsel.

Overenskomstmæssige vilkår:

Der henvises til de respektive overenskomster. Men for hovedparten af de private overenskomster gælder følgende:

Anciennitetskrav: Medarbejderen skal have en anciennitet på mindst 9 måneder på terminsdatoen.

Den fødende forælder:

Den fødende forælder (mor) har ret til fuld løn fra 4 uger før terminsdatoen og 19 uger efter (den nuværende barselsorlov på 14 uger samt 5 uger af forældreorloven).

Herudover har medarbejderen ret til fuld løn i yderligere 3 uger forudsat, at den anden forælder maksimalt afholder 8 uger af den fælles orlov.

Den ‘ikke fødende forælder’:

Den ‘ikke fødende forælder’ (far/medmor) har ret til fuld løn i 2 uger af den øremærkede orlov (tidligere fædreorlov), som i den nye barselslov, skal være afholdt indenfor de første 10 uger (tidligere var det 14 uger) samt yderligere fuld løn i 8 uger af den fælles orlov.

Herudover har medarbejderen ret til fuld løn i yderligere 3 uger forudsat, at den anden forælder maksimalt afholder 5 uger af den fælles orlov.

Individuelle vilkår:

For medarbejdere, der ikke er omfattet af en overenskomst, er det udelukkende de lovmæssige lønvilkår, der er gældende, jvf. ovenfor.

Men det er ikke usædvanligt, at der på de enkelte arbejdspladser tilbydes forbedrede lønvilkår; f.eks. en løn svarende til den ‘maksimale refusionsmulighed’.

'Den maksimale refusionsmulighed'

Den maksimale refusionsmulighed afhænger af hvilken barselsfond, som medarbejderen er omfattet af.

Men derudover har det også indflydelse på refusionsmulighederne, hvis den anden forælder har endnu bedre vilkår, og denne afholder sin orlov først.

Eksempel:

Hvis begge forældre arbejder på samme arbejdsplads, og der tilbydes løn op til de maksimale refusionsmuligheder i op til 8 uger af den fælles orlov, vil det ikke få konsekvenser for refusionen.

Men hvis den fødende forælders (mors) arbejdsplads tilbyder løn i mere end 8 uger af de fælles orlov, og den fødende forælder afholder orloven før den ‘ikke fødende forælder (far/medmor), vil refusionen blive reduceret til ‘den ikke fødendes’ (fars/medmors) arbejdsgiver.

Refusionen til den enkelte arbejdsgiver afhænger således af, i hvor lang tid en anden arbejdsgiver har søgt refusion.

Vi har nedenfor opsummeret mulighederne for at opnå den maksimale refusion fra de 3 største barselsfonde:

barsel.dk

(Sats opdateret 17-10-2022)

For medarbejdere, der er omfattet af barsel.dk, skal der udbetales en bruttoløn på min. 32.401 kr. for at opnå den maksimale refusion fra barselsfonden.

Læs mere her….

DA-barsel

DA-barsels refusionssatser er forskellige afhængig af orlovstype.

For at opnå den maksimale refusion skal der udbetales en bruttoløn for min. 24.387 kr. under afholdelse af graviditets- og fædreorlov og min. 27.233 kr. under afholdelse af den fælles orlov.

Læs mere her…

Industriens barselsfond

For medarbejdere, der er omfattet af Industriens barselsfond, skal der udbetales en bruttoløn på min. 34.335 kr. for at opnå den maksimale refusion fra barselsfonden.

Læs mere her….

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App