Det er ikke strafbart at arbejde på stillads i spirituspåvirket tilstand

Hverken i arbejdsmiljøloven eller andre love findes der bestemmelser, der forbyder en stilladsarbejder at arbejde i spirituspåvirket tilstand.

Ankestyrelsen har i en principafgørelse taget stilling til nedsættelse af erstatning til en stilladsmedarbejder, der på skadestidspunktet havde en promille på 2,42.

Der blev i afgørelsen lagt vægt på, at det ikke er forbudt at arbejde på stillads i spirituspåvirket tilstand, hvorfor erstatningen ikke blev nedsat.

Den fulde afgørelse fra ankestyrelsen kan læses her: http://www.ast.dk/afgoerelser/principafgoerelser/default.asp?pid=/principafgoerelser/aktuelle/aktive/2011/november/202-11.aspx