Barselsorlovens længde og rettighed til refusioner

I forbindelse med graviditet og fødsel kan moderen holde helt op til 64 ugers orlov, forudsat, at faderen maksimalt har holdt 2 ugers fædreorlov.  I 14 af de 64 uger ydes der IKKE dagpenge fra det offentlige.

Det er mange rettigheder og pligter i forbindelse med afholdelse af barselsorlov, og gennemskueligheden besværliggøres af, at orlovens længde afhænger af forældrenes valg om deling af orloven.

Rettigheder og pligter

MOR:

 • Ret til at holde op til 4 ugers graviditetsorlov før forventet fødsel (terminsdato)
 • Pligt til at holde 2 ugers barselsorlov efter fødslen
 • Ret til at holde yderligere 12 ugers barselsorlov

Løn under graviditetsorlov og barselsorlov udgør aktuel dagpengesats. Funktionærer har ret til 1/2 løn, og hvis den halve løn er lavere end Uddagpengesatsen, vil moderen få supplerende dagpenge fra Udbetaling Danmark op til den maksimale dagpengesats.  I 2013 udgør de maksimale dagpenge 17.355,00 kr / måned.

FAR:

Ret til at holde 2 ugers fædreorlov med dagpenge. (2013 satser: 4.005,00 kr. / uge)

FÆLLES:

Ret til at holde 32 ugers forældreorlov med dagpenge. De 32 uger kan fordeles efter eget ønske mellem moderen og faderen.  Det er også muligt for forældrene at holde forældreorloven samtidig.

Efter de 32 uger er der yderligere ret til at holde 14 ugers orlov, dog uden dagpenge.

Maksimal orlov

Hvis moderen alene holder hele orloven, vil den samlede længde på orloven således kunne blive i alt op til ca. 64 uger. Graviditetsorlovens længde er på ca. 4 uger (kortere hvis fødslen sker før tiden, og længere hvis fødslen sker efter terminsdatoen).

 • 4 ugers gravitetsorlov (ca)
 • 14 ugers barselsorlov (2 uger som der er pligt til at holde + yderligere 12 uger)
 • 32 ugers forældreorlov med dagpenge *)
 • 14 ugers forældreorlov uden løn og uden dagpenge

*) ved overenskomstmæssige og/eller særskilte ansættelsesvilkår kan medarbejderen have ret til løn i en del af forældreorloven. Typisk 7-9 uger.

Arbejdsgivers rettighed til refusion (fra Udbetaling Danmark)

I det omfang arbejdsgiveren udbetaler løn under orloven *), indtræder arbejdsgiveren i medarbejderens rettighed til at modtage dagpenge. Refusionen kan dog aldrig overstige det beløb, som der udbetales i løn.

*) for funktionæransatte er der pligt til at udbetale min. 1/2 løn i indtil 4 uger før forventet fødsel og op til 14 uger efter fødslen.

For overenskomstansatte medarbejdere eller såfremt der er aftalt andre vilkår med medarbejderen, vil det være disse bestemmelser, der afgør hvor meget, der skal udbetales i løn under orloven, og i hvor lang tid.

Udbetaler arbejdsgiveren løn under de 2 ugers fædreorlov, kan der ligeledes opnås refusion i de 2 ugers fædreorlov.

Refusion fra barselsfond

Afhængig af hvilken barselsfond arbejdsgiveren er omfattet af, kan der opnås refusion udover føromtalte dagpenge, forudsat, at der udbetales en løn, der er højere end dagpengesatsen. Periode og beløb er forskelligt i barselsfondene. Her er kun nævnt de regler, der er gældende for den lovbestemte ordning – barsel.dk.

I barsel.dk kan der i alt opnås refusion i 29 uger, som er fordelt således:

 • 4 uger før forventet fødsel (kun til moderens arbejdsgiver)
 • 2 uger efter fødsel (kun til moderens arbejdsgiver)
 • 2 ugers fædreorlov (kun til faderens arbejdsgiver)
 • 21 ugers fælles orlov (udbetales til enten moderens eller faderens arbejdsgiver – eller fordeles mellem de to arbejdsgivere, hvis orloven holdes samtidig.)

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at hovedparten af alle nybagte forældre vælger, at moderen holder min. 14 ugers orlov efter fødslen. Dvs. 12 af de 21 ugers refusion udbetales til moderens arbejdsgiver. Den resterende del af den fælles orlov er således på 9 uger, som kan fordeles mellem mor og far.

Barsel.dk udbetaler refusion til enten moderens eller faderens arbejdsgiver ud fra, om det er mor eller far, der holder orlov først.  Hvis begge forældre holder orlov samtidig bliver refusionen delt mellem de to arbejdsgivere.

Hvis moderen holder orlov i min. 23 uger efter fødslen, og faderen ikke samtidig har holdt orlov udover de 2 ugers fædreorlov, så kan der ikke opnås refusion fra barsel.dk til faderens arbejdsgiver.

Refusionsbeløb (2013-satser)

Til det enkelte barn er knyttet i alt 64 ugers orlov. Heraf er 50 uger refusionsberettiget, såfremt der udbetales løn i alle 50 uger (ikke sædvanligt).

I 29 af af de 50 uger kan der opnås refusion fra både Udbetaling Danmark og barsel.dk, og i de resterende 21 uger kan der udelukkende opnås refusion fra Udbetaling Danmark (dagpengesatsen).

For at opnå maksimal refusion i de 29 uger (142 kr./time eller 22.767 kr./måned), skal der udbetales en timeløn på min. 154,92 kr (svarende til 24.837 kr. pr. måned).  Er medarbejderen omfattet af en arbejdsmarkedspension skal den udbetalte løn (før pension) være højere for at opnå maksimal refusion.

I resten af den refusionsberettigede orlov kan der maksimalt opnås refusion svarende til dagpengesatsen – pt. 108,24 pr. time (17.355 kr. pr .måned).

Refusion søges via NemRefusion. Der skal ikke ansøges om refusion fra barsel.dk, idet barsel.dk modtager oplysningerne direkte via NemRefusion. Dette er kun gældende for barsel.dk. Ved øvrige barselsfonde, skal der ansøges særskilt om refusion fra barselsfonden.

2 Comments

Tobias
marts 28, 2014 9:48 am

Kan du ikke også lave beregningerne for 2014? 🙂

Payday
april 29, 2014 7:57 pm

Dagpengesatsen for 2014 kan du finde her:

http://www.payday.dk/oevre-navigation/nyheder/sygedagpengesatser-2014/

En måneds dagpenge udgør i 2014 ca. 17.658 kr.

Comments are closed!

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App