Barselsorlov med den nye barselslov

Rettigheder & pligter

Få styr på barselsreglerne

Venter du dit første barn og ikke tidligere har stiftet bekendtskab med reglerne for orlov, ansøgning om barselsdagpenge, rettigheder til fravær til graviditetsundersøgelser og meget mere, kan du her finde svar på mange af de spørgsmål, der dukker op.

Skal du føde den 2. august 2022 eller senere, vil du være omfattet af den nye barselslov. Du kan nedenfor se de væsentligste forskelle på den nye og gamle barselslov.

Finder du ikke det, du søger, er du altid velkommen til at kontakte Payday

Forskelle i retten til orlov mellem gammel og ny barselsorlov

Gammel barselslov

Ny barselslov

UÆNDRET

  • 4 ugers orlov før terminsdatoen øremærket til den fødende forælder
  • 2 ugers øremærket barselsorlov, som den fødende forælder har pligt til at afholde
  • 4 ugers orlov før terminsdatoen øremærket til den fødende forælder
  • 2 ugers øremærket barselsorlov, som den fødende forælder har pligt til at afholde
MINDRE ÆNDRING
  • 2 ugers orlov til afholdelse indenfor de første 14 uger øremærket til den ‘ikke fødende forælder’
  • 2 ugers orlov til afholdelse indenfor de første 10 uger øremærket til den ‘ikke fødende forælder’
VÆSENTLIGE ÆNDRINGER
  • 12 ugers yderligere barselsorlov øremærket til den fødende forælder                                                                                  
  • 32 ugers fællesorlov som frit kan fordeles mellem forældrene. Heraf mulighed for at udskyde op til 13 uger indtil barnet fylder 9 år
  • 18 ugers orlov, hvoraf 9 uger er øremærket til hver af forældrene. De 18 uger skal være afholdt inden barnet er 1 år
  • 26 ugers fællesorlov. (13 uger til hver af forældrene, men med mulighed for at overdrage orloven til den anden forælder). 8 uger af fællesorloven skal afholdes i barnets uge 3-8 af én af forældrene. Af de resterende 18 uger har hver af forældrene ret til at udskyde op til 5 uger til afholdelse inden barnet fylder 9 år.

Ny varslingsfrister til arbejdsgiveren

Den fødende forælder (mor)

Den ikke fødende forælder (far/medmor)

FØR FØDSLEN

Senest 3 måneder før forventet fødsel, skal arbejdsgiveren underrettes om terminsdatoen og om hvorvidt, der vil gøres brug af retten til orlov før fødslen samt længden haraf.

Senest 4 uger før forventet fødsel, skal arbejdsgiveren underrettes, hvis medarbejderen overdrager en del af barselsorloven (uge 3-10), samt om der i stedet afholdes yderligere fravær.

Senest 4 uger før forventet fødsel, skal arbejdsgiveren underrettes, hvis medarbejderen vil gøre brug af sin ret til at afholde 2 ugers øremærket orlov indenfor de første 10 uger efter fødslen. Medarbejderen skal endvidere underrette arbejdsgiveren, om der afholdes yderligere fravær indenfor de første 10 uger.

EFTER FØDSLEN

Senest 6 uger efter fødslen skal medarbejderen underrette arbejdsgiveren om hvornår medarbejderen vil genoptage arbejdet. Herunder om hun vil udnytte sin ret til yderligere fravær.

Senest 6 uger efter fødslen skal medarbejderen underrette arbejdsgiveren om, hvorvidt vedkommende vil udnytte sin ret til orlov, herunder om vedkommende har fået overdraget orlov fra den fødende forælder samt tidspunktet for orlovens begyndelse og længden heraf.

UDSKUDT ORLOV

Afholdelse af udskudt orlov skal varsles senest 8 uger før fraværets begyndelse samt længden heraf.

Information om graviditet

Information til arbejdsgiver

Du har pligt til at informere din arbejdsgiver om graviditeten senest 3 måneder før forventet fødsel (terminsdato).

Information til Payday

Når du har informeret din arbejdsgiver, har Payday behov for at få en kopi af den øverste del af din vandrejournal (den del hvor terminsdatoen fremgår). Har du ikke adgang til en scanner, kan du tage et foto af vandrejournalen.

Kopien eller fotoet vedhæfter du i en besked til Payday.

Ændring af terminsdato

Det hænder, at terminsdatoen bliver ændret i forbindelse med en eventuel scanning. Hvis din terminsdato ændres, inden din orlov er startet, skal du hurtigst muligt fremsende en ny kopi af vandrejournalen (kun den øverste del) til Payday.

Ændres terminsdatoen efter din orlov er startet, vil det ikke medføre ændringer i din orlov. I dette tilfælde skal du derfor ikke informere om den ændrede terminsdato.

Graviditetsbetinget fravær

Det er vigtigt, at du overholder tidsfristen til indsendelse af lægeattest til Udbetaling Danmark.
Ved en overskridelse af fristen, kan du risikere at skulle dække din arbejdsgivers tab på mistet refusion.

Sygdom

Er du funktionæransat har du krav på fuld løn under sygdom.

Hvis du ikke er omfattet af funktionærloven, gælder samme betingelser for løn under sygdom, som normalt er gældende for dig. Hvis du er omfattet af en overenskomst, vil det fremgå af overenskomsten, hvilke rettigheder du har. Ellers henvises til din ansættelseskontrakt eller virksomhedens personalehåndbog.

Vær opmærksom på, at Udbetaling Danmark eventuelt vil anmode dig om at sende en lægeattest. Det er meget vigtigt, at du sender lægeattesten indenfor den frist, som står i brevet fra Udbetaling Danmark.

Undersøgelser

Du skal så vidt det er muligt aftale lægebesøg og andre undersøgelser i forbindelse med din graviditet udenfor din arbejdstid. Hvis dette ikke kan lade sig gøre inden for en rimelig tidshorisont, må du lægge aftalen på et tidspunkt, der generer din arbejdsplads/afdeling mindst muligt.

Spørg altid din nærmeste leder om, hvornår det bedst passer. F.eks. en tidlig morgen – eller en sen eftermiddagstid.

Graviditetsorlov

Graviditetsorloven er den orlov, du har ret til at holde, mens du stadig er gravid.

Du har ret, men ikke pligt *), til at starte din orlov 4 uger før forventet fødsel (terminsdato).

Føder du senere end forventet, vil graviditetsorloven automatisk vare mere end 4 uger. Omvendt bliver graviditetsorloven forkortet, hvis du føder før tid. Du kan således ikke afholde ekstra orlov på et senere tidspunkt, hvis du føder før terminsdatoen.

*) Hvis du er sygemeldt i de sidste 4 uger før terminsdatoen, vil du automatisk starte orloven 4 uger før forventet fødsel, eller den dato, hvor sygdommen indtræffer indenfor de sidste 4 uger før forventet fødsel.

OBS. Du skal informere din arbejdsgiver (og Payday) senest 3 måneder før terminsdatoen, hvis du ønsker at gøre brug af din ret til at holde graviditetsorlov.

 

Ansatte i den offentlige sektor og enkelte brancher har ret til længere orlov. Dette vil fremgå af den overenskomst, du er ansat under eller din ansættelsesaftale.

Fødsel

Information om fødslen

Du skal hurtigst muligt efter fødslen informere din arbejdsgiver og Payday om datoen for fødslen.

Dokumentation hvis barnet er født i udlandet

Du skal som udgangspunkt ikke dokumentere, at du er blevet mor eller far, da dette automatisk oplyses til myndighederne i forbindelse med barnets fødsel. Men hvis barnet er født i udlandet, skal du som far eller medmor kunne fremvise en fødselsattest, hvor det fremgår, at du anerkender faderskabet. Fremgår dit navn ikke af fødselsattesten, vil du ikke have ret til fædre- og/eller forældreorlov.

Hospitalsindlæggelse

Hvis dit barn bliver indlagt på et hospital inden for de første 46 uger efter fødslen, og du ikke går på arbejde imens, kan du forlænge orloven med de dage, som barnet er indlagt, dog maks i 3 måneder. Vær opmærksom på, at det kun er selve indlæggelsen på hospitalet, der giver mulighed for forlængelse. Bliver barnet sendt hjem på f.eks. tidligt hjemmeophold (THO), regnes disse dage ikke med.

For at få forlænget orloven pga. hospitalsindlæggelse, skal du sende dokumentation for barnets indlæggelse til Udbetaling Danmark. Det er vigtigt, at indlæggelses- og udskrivelsesdatoen står på dokumentationen.

Du sender dokumentationen til Udbetaling Danmark i selvbetjeningsløsningen.

Forlængelse af orloven er udelukkende med barselsdagpenge, også selvom indlæggelsen sker i den periode, hvor du modtager løn fra din arbejdsgiver.

HUSK AT FÅ DOKUMENTATION FRA HOSPITALET

Orlov efter fødslen med ret til dagpenge

Barselsorlov (10 uger)

En mor har pligt til at holde 2 ugers barselsorlov umiddelbart efter fødslen. (De 2 uger er øremærket til moren)

I forlængelse af de to første uger, har én af forældrene pligt til at holde yderligere 8 ugers barselsorlov.

Fædreorlov (2 uger)

Faren/medmoren har ret til at holde 2 ugers orlov, som skal være afholdt indenfor de første 10 uger efter fødslen.

Orloven er øremærket til faren/medmoren.

Øremærket orlov (18 uger)

Udover de 2 ugers øremærket orlov, der skal afholdes i forlængelse af fødslen, har hver af forældrene 9 ugers øremærket orlov, der skal afholdes inden barnet fylder 1 år.

Orlov der kan overdrages mellem forældrene (26 uger)

Hver af forældrene har udover den øremærket orlov ret til at holde 13 ugers orlov (dvs. samlet 26 ugers orlov, der kan afholdes af den éne af forældrene, eller deles, som det nu passer bedst. De 8 af de 26 uger, skal afholdes indenfor barnets første 10 uger.

Hver af forældrene har ret til at udskyde op til 5 uger af orloven til afholdelse inden barnet fylder 9 år.

Hvis arbejdsgiveren udbetaler løn i en del af orloven, indtræder arbejdsgiveren i retten til dagpenge. Perioden med løn fra arbejdsgiveren vil der blive fratrukket i de samlede 48 ugers orlov, som kan afholdes efter fødslen.

Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark er en offentlig myndighed, der står for udbetaling af en række offentlige ydelser, herunder barselsdagpenge. I et graviditets- og orlovsforløb vil du derfor modtage en del breve i din e-boks fra Udbetaling Danmark.

Lønoplysninger på breve fra Udbetaling Danmark

I de breve du modtager fra Udbetaling Danmark står din løn. Men lønnen er vist excl. arbejdsmarkedsbidrag på 8%.

Eksempel: Hvis din normale løn er 20.000 kr. pr. måned, vil lønnen fremgår som 18.400 kr. Dette er ikke en fejl!

Graviditetsbetinget sygdom

Hvis du under graviditeten bliver sygemeldt pga. graviditeten, også selvom det måske blot er en enkelt dag, kan din arbejdsgiver søge refusion. I den forbindelse vil du modtage et brev fra Udbetaling Danmark i din e-boks. Der står i brevet, hvilke oplysninger du skal sende til Udbetaling Danmark.

Du kan også få et brev, hvor Udbetaling Danmark beder om en lægeattest. Hvis du modtager dette brev, er det meget vigtigt, at du kontakter din læge for at få den udfyldt. Lægen sender herefter lægeattesten til Udbetaling Danmark.

Vær opmærksom på, at hvis Udbetaling Danmark ikke modtager lægeattesten inden den frist, du har fået oplyst i brevet, kan det få betydning for din arbejdsgivers ret til refusion. Mister din arbejdsgiver retten til refusion fordi du ikke har fået kontaktet din læge i rette tid, vil din arbejdsgiver være berettiget til at modregne den tabte refusion i din løn.

Underretningsbreve

Du vil under orloven modtage et underretningsbrev i e-boks, hver gang din arbejdsgiver søger refusion. Du skal kontrollere disse breve, og såfremt der er spørgsmål, skal disse besvares indenfor den tidsfrist, der er angivet i brevet.

Overgang fra løn til barselsdagpenge

Når du overgår fra løn til barselsdagpenge, skal din arbejdsgiver indberette dette til Udbetaling Danmark. (Payday indberetter det på vegne af din arbejdsgiver). Herefter modtager du en adgang til at kunne søge om barselsdagpenge. Du kan ikke søge på forhånd, og din arbejdsgiver kan tidligst anmelde lønstoppet den dag, hvor lønnen er stoppet.

Har du ikke modtaget brevet med adgang til at søge barselsdagpenge senest 4 uger efter din løn er stoppet, skal du kontakte Payday.

Udbetaling Danmark er 2-3 uger om at behandle din ansøgning. Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at vedhæfte den nødvendige dokumentation og sørge for, at dine oplysninger i folkeregisteret er korrekte.

Udbetaling af barselsdagpenge

Når din ansøgning om barselsdagpenge er behandlet af Udbetaling Danmark modtager du et brev, hvor du kan se, hvornår barselsdagpengene bliver udbetalt.

Vær opmærksom på, at beløbet kan variere fra måned til måned, idet udbetalingen af barselsdagpenge beregnes på ugebasis. I nogle måneder vil du modtage barselsdagpenge for 4 uger og i andre måneder for 5 uger.

Perioder og udbetalingsdatoer kan du også finde på borger.dk.

Kontakt udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark kan kontaktes på tlf. +45 7012 8064 eller via digital post.

Du kan finde flere oplysninger her:

https://www.borger.dk/familie-og-boern/Barsel-oversigt/Barsel-kontakt

SKAT

De fleste oplever en lønnedgang, når der afholdes orlov med nedsat løn og/eller dagpenge.

Forskudsregistrering

Det kan derfor være en god ide at ændre din forskudsregistrering, så dit månedsfradrag bliver justeret til de faktiske forhold.

Befordringsfradrag

Hvis du har mere end 12 km. til arbejde, og i øvrigt opfylder reglerne for at få et befordringsfradrag, skal du være opmærksom på, at du ikke er berettiget til dette fradrag, når du holder orlov. Ændrer du ikke din forskudsopgørelse med dette fradrag, vil du højst sandsynligt få en restskat.

Undgå dobbelt anvendelse af månedsfradrag

I den periode, hvor du modtaget løn fra din arbejdsgiver vil dit månedsfradrag blive benyttet på normal vis. Men hvis din løn fra din arbejdsgiver er mindre end dagpengesatsen, vil du modtage både løn fra din arbejdsgiver og dagpenge fra Udbetaling Danmark. I dette tilfælde, skal du sikre dig, at der bliver benyttet bikort til den indkomst, der er lavest. Benyttes hovedkort begge steder, vil du få en restskat.

Kontakt Payday

Har du ikke fundet svar på dit spørgsmål, skal du ikke holde dig tilbage med kontakte os.

Login i Payday og send dit spørgsmål til os – eller ring på

tlf. 39 65 60 20 mandag – fredag fra kl. 9-16

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App