Nye regler for sygefravær fra 5/10-2009

Ud fra et ønske om at nedbringe sygefraværet i Danmark, har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en aftale.

Den nuværende lægeerklæring til virksomheden "Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed" afskaffes. Der indføres i stedet en såkaldt "mulighedserklæring" med fokus på, at medarbejderen kan bevare kontakten til arbejdspladsen. Læs mere om de nye regler herunder:

Reglerne på sygefraværsområdet bliver ændret i tre trin i løbet af efteråret og januar 2010. Der kommer bl.a. nye regler om, hvordan fraværssamtaler skal holdes, og hvordan der kan udarbejdes fastholdelsesplaner for sygemeldte medarbejdere. Der er også ændringer i reglerne for adgang til sygedagpenge og refusion

  • Mulighedserklæringer
  • Sygesamtaler
  • Fastholdelsesplaner
  • Ikke pligt til at betale sygedagpenge efter medarbejderen er fratrådt.
  • Refusion for delvist syge
  • Rapportering til kommunen
  • Besked hvis dagpengeretten stopper
  • Så-længebestemmelsen
  • Medarbejdere over 65 har ret til sygedagpenge i 26 uger mod hidtil 13

 

Hvornår træder de nye regler i kraft?

6. juli 2009

• Virksomheden skal ikke længere betale sygedagpenge, når medarbejderen er fratrådt

• Medarbejdere over 65 har ret til sygedagpenge i 26 uger mod hidtil 13

 

5. oktober 2009

• Mulighedserklæring

• Ret til refusion for deltidssygemeldte

 

4. januar 2010

• Sygesamtale

• Rapportering til kommunen

• Fastholdelsesplan

 

Mulighedserklæring

• Den "gamle" lægeerklæring er væk

• Virksomheden kan stadig bede om dokumentation for medarbejderens fravær

• Mulighedserklæring

• Skal afdække medarbejderens mulighed for at arbejde på trods af sygdommen

• Udfyldes af virksomhed og medarbejder i samarbejde

• Herefter vurdere lægen medarbejderens mulighed for at arbejde

• Kan udarbejdes uanset længden af sygefraværet

• Virksomheden betaler for erklæringen

• Virksomheden indkalder medarbejderen til samtale på virksomheden.

• Medarbejderen har pligt til at møde op

• Hvis medarbejderen er for syg, kan samtalen i stedet foregå telefonisk

 

Sygesamtaler

• Virksomheden skal indkalde medarbejderen til samtale

• Inden 4 uger fra første fraværsdag

• Ikke pligt til samtale med opsagte medarbejdere

• Telefonsamtale hvis personlig samtale ikke mulig

• Hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage

• Er der specielle skånehensyn

• Skal medarbejderen vende tilbage gradvist

• Eventuelt kan mulighedserklæring og fastholdelsesplan udarbejdes samtidig

 

Fastholdelsesplan

• Fastholdelsesplan hvis medarbejderen ikke forventer at blive rask inden 8 uger

• Medarbejderen kan anmode om det, men har ikke krav på det

• Plan for hvordan medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet -helt eller delvist

• F.eks. Ved hjælp af ændret arbejdspladsindretning eller ændrede arbejdsopgaver

• Kan udarbejdes på et hvilket som helst tidspunkt under sygefraværet

 

Rapportering til kommunen

• I forbindelse med anmeldelse af sygdom skal virksomheden komme med yderligere oplysninger:

• Forventes sygdommen at vare mere end 8 uger

• Hvis JA - kan medarbejderen genoptage arbejdet delvist

• Kun ikke-følsomme oplysninger videregives

• Kan sandsynligvis ske på samme blanket som anmeldelsen af fraværet

• De nærmere regler fastsættes i en bekendtgørelse

 

Sålænge bestemmelsen

Hvis en sygemeldt medarbejder ikke får indsendt opfølgningsskemaet inden fristen på otte dage fra modtagelsen af skemaet, så bortfalder retten til sygedagpenge fuldstændig for den sygemeldte. Bortfaldet belaster den sygemeldte og virksomheden økonomisk i et omfang, der ikke står mål med forseelsen. Reglen ændres til en 'så-længe' regel, der betyder, at sygedagpengene ikke udbetales, så længe opfølgningsskemaet ikke er indsendt.

 

Andre ændringer...

• Vejledning til arbejdsgivere/ledere og medarbejdere om, hvordan de kan tale om sygdom og tilbagevenden

• Kursus til chefer om sygefravær. Beskæftigelsesministeriet udarbejder et kursuskoncept, som lægges på nettet

• Help-desk om sygefravær. Arbejdstilsynet udvider sin telefoniske kundeservice til også at omfatte vejledning om sygefravær.

• Stresskurser til lægerne

• Helpdesk-Arbejdstilsynet

 

Se mere information på:

www.bm.dk

• Pjece om "Sygefravær -hvad må man spørge om"

 

 

Payday © 2019 |  Om os  |  Kontakt